نقشه های رنگی سیستم انژکتور


این مجموعه شامل نقشه های پین اوت خودروهای زیر می باشد :

 سمند - پارس - 405 ( ساژم - والئو – زیمنس بنزین و بایفیول – بوش –  SSAT)

206 -207 – SD – رانا (ساژم - والئو – زیمنس بوش – ایزی یو – غرب استیل -  SSAT)

آردی – روا – وانت – آریسان ( ساژم - والئو – زیمنس بنزین و بایفیول )

دنا ( بوش – ایزی یو )